Khách hàng đăng ký tài khoản là đã đồng ý về điều khoản sử dụng và chính sách